W 2007 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Skorupki na temat: "Konfrontacja praw oskarżonego i praw pokrzywdzonego w toku postępowania karnego. Stan prawny i praktyka".

Od dnia 1 sierpnia 2007 r. do 30 czerwca 2014 r. zajmowała stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej.

Od października 2007 r. do czerwca 2011 r. była doktorantką w Katedrze Postępowania Karnego na Universytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W dniu 06 czerwca 2011 r. obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi, rozprawę doktorską na temat: "Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym" (promotorem był prof. dr hab. Jerzy Skorupka). W dniu 27 czerwca 2011 r. Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwerystetu Wrocławskiego nadała jej stopień naukowy doktora nauk prawnych, specjalność prawo karne procesowe.

Od października 2011 r. wykłada prawo w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

W dniu 25 maja 2012 r. zdała egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

Od dnia 01 lipca 2014 r. zajmuje stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Od października 2014 r. jest słuchaczem Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Wrocławskim.

W dniu 14 października 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę zawierającą wniosek o powołanie Anny Tęczy - Paciorek na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (numer uchwały 365/2014).

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 05 stycznia 2015 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami prawa karnego procesowego, w szczególności ochrony praw człowieka w procesie karnym oraz standardu rzetelności postępowania karnego. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego opublikowanych między innymi w takich periodykach jak: Państwo i Prawo, Przegląd Prawa i Administracji, Ius Novum, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Studia Prawnicze. Obecnie oczekuje na publikację monografii, stanowiącej skróconą wersję rozprawy doktorskiej. Zainteresowania: literatura z gatunki fantasy oraz kryminał, muzyka, dobry film